2007 – Co si muž musí neustále připomínat

Třinec, 3.2.2007
2. ročník konference na ústřední téma: Co si muž musí
neustále připomínat…

1. přednáška – Stanislav Piętak
CO SI MÁ MUŽ NEUSTÁLE PŘIPOMÍNAT PŘED BOŽÍ TVÁŘÍ?

Audio záznam (MP3)

Exodus 3

 1. POVOLÁNÍ
  • a. Pán Bůh povolává různým způsobem:
   • Mojžíš uslyšel Boží povolání jmenovitě: „Mojžíši, Mojžíši“ (Ex 3,4).
   • Nehemjáše povolal Pán Bůh skrze Chananího a bratry z Judska (Neh 1).
   • Jak povolal tebe?
  • b. Lidé různě odpovídají a podle toho sklízejí ovoce svého rozhodnutí:
   • Adam: „…ukryl jsem se“ (Gn 3,910)
   • Jonáš „vstal, aby uprchl… pryč od Hospodina“ (Jon 1,13).
   • Mojžíš odpověděl: „Tu jsem“ (Ex 3,4).
  • c. Co ti říká oběť Pána Ježíše a jak jsi na ni odpověděl (Žd 1,14) ?
 2. NÁSLEDOVÁNÍ
   • a. Pán Bůh vede svůj lid „ke svým svatým nivám“ (Ex 15,13). Mojžíš jásal, ale čekalo ho 40 let putování pouští. Co to jsou ty „svaté nivy“ v našem následování Krista ?
    • Čím je pro tebe Boží slovo? – Porovnej svůj vztah k němu s Mojžíšovým (Dt 6,47), nebo s Davidovým (Ž 19,812) !
    • Čím je pro tebe modlitba (Dt 9,2529) ?
    • Čím je pro tebe Boží rodina? Bůh obdařil Mojžíše nejen manželkou, syny a moudrým tchánem (Ex 18), ale i touhou po Boží rodině. Syna nazval Geršom a řekl: „Byl jsem hostem v cizí zemi.“ (Ex 2,22). Věřil a chtěl snášet příkoří s Božím lidem (Žd 11,2427).
     Jak ovlivnilo tvůj vztah k Boží rodině narození dítěte nebo jiná rodinná událost? Máš čas na Boží rodinu?
     Co chceš na svém vztahu k Boží rodině změnit ?
   • b. Následování Ježíše Krista je nerozlučně spojeno
    • se službou (J 12,26)
    • věrností (Nu 12,7)
    • nadějí v Duchu svatém (Ř 5,5).
   • c. Kým je pro tebe Pán Bůh a co to pro tebe znamená ? (Dt 32,36.1518)

   

Otázky k zamyšlení:

 • Kolik prostoru má Boží slovo v mém životě ? Jaké konkrétní kroky mohu udělat, aby mělo více prostoru ?
 • Jak vypadá můj modlitební život ? Jde o rutinu nebo o živou komunikaci s Bohem? Obsahují mé modlitby i chvály a díky nebo jen prosby ?

2. přednáška – Ken Pitcher
CO SI MÁ MUŽ NEUSTÁLE PŘIPOMÍNAT V MANŽELSTVÍ ?

Audio záznam (MP3)

 1. Jako muži jsme hlavou svým ženám – manželkám, stejně jako Kristus je hlavou církve (Ef. 5:23)
  • Není to označením rozdílů, co se týká naší hodnoty, ale našich rolí v manželství.
  • Prokletí vneslo do vztahů mezi mužem a ženou napětí
 2. Jako muži máme milovat své ženy – manželky, stejně jako Kristus miluje svou církev (Ef. 5:25)
  • Podstatou této lásky je oběť. Je nám přikázáno žít „pro své ženy“
  • To, v jakém stavu se nachází moje manželství, se pozná podle mojí ženy. Moje žena je mojí vizitkou!

Modleme se jeden za druhého, abychom dokázali být hlavou pro své ženy a abychom milovali své ženy.

Otázky k zamyšlení:

 • Jaký konkrétní krok můžeš tento týden udělat, abys jako hlava své ženy fungoval ještě lépe?
 • Jaký konkrétní krok můžeš tento týden udělat, abys ještě více miloval svoji ženu?
 • Kdy si můžeš se svojí ženou promluvit o těchto věcech?
 • Pro svobodné muže: Jaký postoj bys měl mít k různým ženám ve svém životě? Potřebuješ něco změnit, abys mohl mít tento postoj?

3. přednáška – Ken Pitcher
CO SI MÁ MUŽ NEUSTÁLE PŘIPOMÍNAT VE VZTAHU K CÍRKVI ?

Audio záznam (MP3)

 1. Kristus je hlavou církve a miluje svoji církev (Ef. 5:23).
  • Když mluvíme o církvi, musíme mít na paměti, o čí nevěstě mluvíme.
  • Když si přejeme, aby naše církev byla jiná, musíme mít na paměti, kdo je její hlavou.
  • Do jaké míry jsme podřízeni Kristu, je modelem podřízenosti pro naše ženy (Ef. 5:24).
 2. Církev je Kristovým tělem a místem, kde jsme proměňováni (Ef. 5:2930).
  • V rámci tohoto těla církve můžeme plně využívat svá obdarování a růst.
  • V rámci tohoto těla církve se stáváme těmi, kterými nás Bůh chce mít (Řím. 12:48).
 3. Náš místní sbor je naší „vizitkou“ jako společenství mužů (Fil. 2:14) Řím. 12: 10, 16.

Společně se modlete a děkujte Bohu za své sbory.
Proste Boha o moudrost, jak se správným způsobem zapojit do chodu vašeho sboru.

Otázky k zamyšlení:

 • Za co jsi Bohu vděčný ve svém sbor?
 • Co můžeš udělat pro to, abys podpořil tento aspekt svého sboru?
 • Jaký konkrétní krok můžeš tento týden udělat, abys změnil svůj postoj a své zapojení v domácím sboru?

4. přednáška – Pavel Vopálecký
CO SI MÁ MUŽ NEUSTÁLE PŘIPOMÍNAT VE SPOLEČNOSTI ?

Audio záznam (MP3)

Poslechni si přednášku, a budeš umět doplnit:

Jaké lidi Pán Bůh používá ………………….

Služ tam, kde jsi
Nejde o aktivity…………………. Máš něco, co ti lidé nikdy………………….

Praktické náměty

 1. ………………….se modli za Pánovo vedení a zmocnění (Matouš 9,3538)
  • Sepiš si…………………., se kterými jsi v přirozeném kontaktu
  • Vyber …………………., kterými chceš začít
 2. Urči základní ………………….těchto lidí
 3. Připrav ………………….Lidé potřebují být potřebování
  Otázka a naslouchání jsou klíčové prvky v komunikaci s neobrácenými lidmi
 4. Oslov…………………. věřící muže
 5. …………………., sleduj výsledky, koriguj aktivity… A NIKDY SE NEVZDEJ

Nevěřící člověk prý potřebuje slyšet jasné evangelium v průměru asi………….krát, než o něm začne vážněji přemýšlet. Nevěřící člověk se prý potřebuje osobně seznámit v průměru alespoň se ………….znovuzrozenými křesťany, než začne brát trochu vážně slova a život toho, kdo mu svědčí.

K zamyšlení:

 • Vyznej Pánu Ježíši, že mu chceš být k dispozici, aby Tě použil k záchraně dalších lidí pro věčnost.Pokud vnímáš nějaké překážky, otevřeně je Pánu Ježíši řekni. Vyjádři mu pocity, které v té souvislosti prožíváš; případně si je sem zapiš (Strach? Nedostatek dovedností? Obavu o pověst a pozici? Vadí mi ty výzvy k evangelizaci? Sám nejsem dobrým křesťanem?…)
 • Jaké jsou potřeby lidí, se kterými jsi přirozeně pravidelně v kontaktu?
  Modli se, aby Ti Pán Ježíš pomohl vidět praktické i duchovní potřeby a jak bys jim Ty sám, nebo s pomocí dalšího bratra mohl pomoci.